Đồng chí Hoàng Đạo Cương

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         


Đồng chí Hoàng Đạo Cương - Ảnh 1.

Họ và tên: HOÀNG ĐẠO CƯƠNG
Chức vụ hiện nay:- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                    

Lĩnh vực phụ trách:                                

Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: 

- Thể dục thể thao 

- Di sản văn hóa và bảo tàng 

- Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: 14 đơn vị (03 đơn vị tham mưu QLNN, 08 đơn vị sự nghiệp, 03 trường Đại học). 

- Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước: 

+ Cục Thể dục thể thao 

+ Cục Di sản văn hóa 

+ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam 

+ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

+ Bảo tàng Hồ Chí Minh 

+ Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam 

+ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

+ Viện Bảo tồn di tích 

+ Trung tâm Công nghệ thông tin 

+ Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 

+ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 

+ Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng 

+ Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Khối địa phương Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ.
Điện thoại: (84-24).39438231
Email: 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×