Đồng chí Hoàng Đạo Cương

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         


Đồng chí Hoàng Đạo Cương - Ảnh 1.

Họ và tên: HOÀNG ĐẠO CƯƠNG
Chức vụ hiện nay:- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                    

Lĩnh vực phụ trách:                                

- Thể dục thể thao;

- Di sản văn hóa, bảo tàng;

- Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Cục Thể dục thể thao;

- Cục Di sản văn hóa;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Khối các đơn vị bảo tàng, di tích;

- Khối các đơn vị nghiên cứu khoa học.

Khối địa phương Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ
Điện thoại: (84-24).39438231
Email: 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×