Đồng chí Hồ An Phong

THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đồng chí Hồ An Phong - Ảnh 1.

Họ và tên:

HỒ AN PHONG

Chức vụ hiện nay:

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                      

Lĩnh vực phụ trách:                                

Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: 

- Du lịch 

- Bản quyền tác giả 

- Công nghiệp văn hóa 

- Đổi mới và phát triển doanh nghiệp 

- Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: 22 đơn vị (02 đơn vị tham mưu QLNN, 08 trường cao đẳng du lịch, 10 doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp). 

- Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước: 

+ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam 

+ Cục Bản quyền tác giả 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Huế 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ 

- Các doanh nghiệp100% vốn nhà nước: 

+ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam 

+ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn học 

+ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch 

+ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế giới 

+ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc 

- Các doanh nghiệp có đại diện phần vốn nhà nước: 

+ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ngành in 

+ Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi 

+ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triên lãm Việt Nam 

+ Công ty Cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam 

+ Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam 

- Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch 

- Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Khối địa phương

 Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung.

Điện thoại:

 (84-24).39438231

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×