Công khai ngân sách

Tên báo cáo Tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính. 
Năm/Kỳ báo cáo 2020 
Biểu mẫu Biểu Mẫu 
Số Quyết định 7324/BTC-HCSN 
Ngày công bố 17/06/2020 
Nhóm báo cáo Tổng hợp tình hình công khai 
Toàn văn báo cáo