Công khai ngân sách

Tên báo cáo Công khai dự toán ngân sách năm 2019 
Năm/Kỳ báo cáo 2019 
Biểu mẫu Mẫu A 
Số Quyết định 619/QÐ-BVHTTDL 
Ngày công bố 22/02/2019 
Nhóm báo cáo Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao 
Toàn văn báo cáo