Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
3 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
6 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
7 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Di sản văn hoá
8 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
9 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
10 Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Di sản văn hóa Di sản văn hoá
11 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (Có hiệu lực từ ngày 9/4/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Di sản văn hóa Di sản văn hoá
12 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật (Có hiệu lực từ 15/1/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
13 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Có hiệu lực từ 15/1/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Hiệu lực từ 1/1/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Hiệu lực từ 1/1/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
16 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (Hiệu lực từ 1/1/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
17 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (Hiệu lực từ 1/1/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
18 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (Hiệu lực từ 1/1/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
19 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (Hiệu lực từ 1/1/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
20 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật (Hiệu lực từ 1/1/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá