Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
71-HD/BTGTW Việc học tập chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong sinh hoạt cho bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân Khác 16/04/2015

66-HD/BTGTW Tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Khác 16/04/2015

17-HD/BTG Học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" Khác 16/04/2015

11-HD/BTGÐUK tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ Khác 16/04/2015

06-HD/BTGÐUK việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 Khác 16/04/2015

03-CT/TW Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Khác 15/04/2015