Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa  và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa

Số/Ký hiệu 98/2010/NÐ-CP
Ngày ban hành 29/09/2010
Người ký
Trích yếu Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa  và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác