KỶ YẾU HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT 10 NĂM PHONG TRÀO

Ngày 16/7/1998, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc". Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 nhóm giải pháp lớn để xây dựng và phát triển văn hóa, trong đó nhóm giải pháp số 1 có ý nghĩa then chốt là "Mở cuộc vận động giáo dục Chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm, kết quả đạt được từ các phong trào "Đời sống mới", xây dựng "Gia đình văn hóa", "làng văn hóa", Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào là sợi dây đan kết các phong trào hiện có về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Mục tiêu chung là: Đoàn kết xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp; đàn kết xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội với 5 nội dung cơ bản của phong trào là: phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa sạch-đẹp-an toàn; xây dựng các thiết chế về văn hóa-thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở.

Nhân tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2000-2010), Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo biên tập cuốn: Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào. Tập kỷ yếu đã đánh giá được cả mặt được và chưa được trong quá trình 10 năm thực hiện phong trào của các Bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước khi thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Trân trọng giới thiệu./.