Người phát ngôn của Bộ Người phát ngôn của Bộ

NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
                                      
                        Họ và Tên
Nguyễn Thái Bình
                        Học vị: Thạc sĩ. Quản trị kinh doanh
                        Chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
                        Điện thoại: (024)3.9434913
                        Email: binhdoantn@gmail.com