Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ BAN CÁN SỰ, BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                 ...

Đồng chí Lê Khánh Hải

PHÓ BÍ THƯ BAN CÁN SỰ, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỘ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH          ...

Đồng chí Trịnh Thị Thủy

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                            ...

Đồng chí Lê Quang Tùng

ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII, ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                   ...