BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2014 - 2015
(Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015)

1. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban.

2. Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên thường trực.

5. Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành viên.

6. Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Thành viên.

7. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

8. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thành viên.

9. Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên.

10. Đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Thành viên.

11. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Thành viên.

12. Đồng chí Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên.

13. Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

14. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Thành viên.

16. Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên.

17. Đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên - Thành viên.

18. Đồng chí Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên - Thành viên.

_____________________________

Bộ phận Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Số điện thoại: 04.3 9439915

Fax: 04.39439009

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2014-2015
(Quyết định số 688/QĐ-BVHTTDL ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Bộ phận;
   
2. Đồng chí Phan Đình Tân – Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên thường trực;
   
3. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam– thành viên;

   
4. Đồng chí Nguyễn Đức Tài – Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng – thành viên;

   
5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương – thành viên;

   
6. Đồng chí Nguyễn Thái Hiển – Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo–Văn xã Văn phòng Chính phủ - thành viên;

   
7. Đồng chí Đại tá Đào Gia Bảo – Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Tổng cục Chính trị Bộ Công an – thành viên;

   
8. Đồng chí Đỗ Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua–Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ban Thi đua–Khen thưởng Trung ương – thành viên;

   
9. Đồng chí Vũ Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại – UNESCO Bộ Ngoại giao - thành viên;

   
10. Đồng chí Vũ Thiện – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao Bộ Ngoại giao - thành viên;

   
11. Đồng chí Trần Quốc Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư – thành viên;

   
12. Đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính – thành viên;

   
13. Đồng chí Vũ Thanh Sơn – Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông – thành viên;

   
14. Đồng chí Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội – thành viên;

   
15. Đồng chí Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh – thành viên;

   
16. Đồng chí Phạm Văn Hưng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên – thành viên;

   
17. Đồng chí Trần Đăng Tuấn – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên– thành viên;

   
18. Đồng chí Vương Duy Bảo – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

   
19. Đồng chí Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

   
20. Đồng chí Phan Linh Chi – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

   
21. Đồng chí Bùi Trung Kiên – Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

   
22. Đồng chí Đoàn Quỳnh Dung – Trưởng phòng Cổng thông tin điện tử Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

   
23. Đồng chí Phạm Thị Hải Yến – Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán-Kế toán trưởng Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

   
24. Đồng chí Hồ Thị Kiều Anh – Phó trưởng phòng Hành chính, Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

   
25. Đồng chí Vũ Việt Dũng – Chuyên viên phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên./.