Thư viện
18/07/2017 | 10:11 AM  | Lượt xem: 1090

Thư viện

1

Tổng số thư viện công cộng/ phòng đọc sách, tủ sách:

18.097

 

Trong đó – Thư viện Quốc gia Việt Nam:

01

 

 • Thư viện tỉnh, thành phố:

63

 

 • Thư viện quận, huyện, thị xã:

663

 

 • Thư viện xã, phường, thị trấn:

2.716

 

 • Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

14.606

 

 • Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng:

48

2

Tổng số sách hiện có trong thư viện công cộng (bản):

39.389.712

 

 • Thư viện Quốc gia Việt Nam:

2.563.000

 

 • Thư viện tỉnh, thành phố:

14.997.744

 

 • Thư viện quận, huyện, thị xã:

8.328.768

 

 • Thư viện xã, phường, thị trấn:

6.880.200

 

 • Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

6.620.000

3.

Tổng số sách, báo, bổ sung trong năm 2016 cho các thư viện công cộng:

834.148

 

 • Tổng số sách bổ sung (bản):

813.296

 

 • Tổng số báo, tạp chí bổ sung (tên):

20.852

4.

Tổng số thẻ bạn đọc cấp năm 2016 của các thư viện công cộng:

463.960

 

 • Thư viện Quốc gia Việt Nam:

10.361

 

 • Thư viện tỉnh, thành phố:

269.190

 

 • Thư viện quận, huyện, thị xã:

184.409

5.

Tổng số bạn đọc đến thư viện công cộng năm 2016 (lượt):

25.205.656

 

 • Thư viện Quốc gia Việt Nam:

2.800.525

 

 • Thư viện tỉnh, thành phố:

13.331.630

 

 • Thư viện quận, huyện, thị xã:

9.073.501

6.

Tổng số sách, báo luân chuyển tại các thư viện công cộng trong năm 2016 (lượt):

46.121.762

 

 • Thư viện Quốc gia VIệt Nam:

764.544

 

 • Thư viện tỉnh, thành phố:

30.900.061

 

 • Thư viện quận, huyện, thị xã:

14.457.157

7.

Bình quân số bản sách/người/năm trong thư viện công cộng (bản):

0.43