Thống kê 2014 - Thư viện
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 316

1.

Tổng số thư viện công cộng/phòng đọc sách, tủ sách:

17.709

 

Trong đó: - Thư viện Quốc gia Việt Nam:

1

 

- Thư viện tỉnh/thành:

63

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

659

 

- Thư viện xã, phường, thị trấn:

2.456

 

- Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

14.470

 

- Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng:

61

2.

Tổng số sách hiện có trong thư viện công cộng (bản):

37,176,610

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

2.500.000

 

- Thư viện tỉnh/thành:

13.030.150

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

8,228,960

 

- Thư viện xã, phường, thị trấn:

6.864.000

 

- Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

6.553.500

3.

Tổng số sách, báo, bổ sung trong năm 2014 cho các thư

viện công cộng:

714.001

 

- Tổng số sách bổ sung (bản):

697.101

 

- Tổng số báo, tạp chí bổ sung (tên):

16.900

4.

Tổng số thẻ bạn đọc cấp năm 2014 của các thư viện công cộng:

364.133

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

16.705

 

- Thư viện tỉnh/thành:

122,859

 

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

224,569

5.

Tổng số bạn đọc đến thư viện cộng cộng năm 2014 (lượt):

24.073.568

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

2.741.598

 

- Thư viện tỉnh/thành:

10.993.056

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

10.338.914

6.

Tổng số sách, báo luân chuyển tại các thư viện công cộng trong năm 2014 (lượt):

51,921,652

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

1.052.883

 

- Thư viện tỉnh/thành:

26.430.587

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

24.438.182

7.

Bình quân số bản sách/người/năm trong thư viện cộng cộng (bản):

0.45