Thống kê 2014 - Khoa học, Công nghệ và Môi trường
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 314

 

  1.

Tổng số các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ quản lý:

40

 1.1

- Đơn vị quản lý Nhà nước:

07

 

- Đơn vị sự nghiệp:

33

   2.

Nhân lực thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường:

 

 

Theo học hàm, học vị: - Giáo sư, Phó Giáo sư:

35

 

- Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ:

74

 

- Thạc sĩ:

104

 

- Đại học:

51

  3.

Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường:

 

 3.1

Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp Nhà nước:

 

 

- Đăng ký:

03

 

- Phê duyệt:

0

 3.2

Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp Bộ:

 

 

- Đăng ký:

63

 

- Phê duyệt:

25

 3.3

Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp cơ sở:

120

 3.4

Dự án bảo vệ môi trường:

 

 

- Đăng ký:

05

 

- Phê duyệt:

03