Thống kê 2014 - Kế hoạch, Tài chính
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 332

I

Vốn đầu tư phát triển:

 

1.

Vốn chuẩn bị đầu tư

3.300

2.

Vốn thực hiện dự án

389.000

II

Chi thường xuyên cho sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch (các đơn vị trực thuộc Bộ):

2.159.180

III

Các Chương trình        

 

A.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia

 

1.

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá:

262.000

1.1

Vốn đầu tư phát triển

140.000

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

5.350

 

- Đầu tư qua địa phương

133.650

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng

1.000

1.2

Ngân sách sự nghiệp

122.000

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

3.640

 

- Đầu tư qua địa phương

114.360

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng

4.000

2.

Các chính sách khác (trợ giá, cước)

72.400

3.

Chương trình phòng, chống ma túy

3.000

4.

Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình

200

5.

Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo

3.700

B.

Đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch

602.000

C.

Chương trình hành động quốc gia về du lịch

30.000

D.

Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia

30.000