Thống kê 2014 - Gia đình
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 377

1.

Tổng số hộ gia đình:

20.973.764

2.

Loại hình gia đình:

 

 

- Số hộ gia đình 2 thế hệ đầy đủ (có vợ, chồng, con):

11.608.677

 

- Số hộ gia đình 2 thế hệ (chỉ có mẹ và con):

1.423.555

 

- Số hộ gia đình 2 thế hệ (chỉ có bố và con):

639.640

 

- Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên:

4.336.879

 

- Số hộ gia đình 1 thế hệ đầy đủ (có cả vợ và chồng):

1.757.345

 

- Số hộ gia đình 1 thế hệ đơn thân (không có vợ hoặc không có chồng):

650.261

 

      - Số hộ gia đình khác:

529.413

3.

Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên):

6.222.056

4.

Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi):

10.436.147

5.

Số hộ gia đình có người tảo hôn:

318.868

6.

Số hộ gia đình có bạo lực gia đình:

16.554