Thống kê 2014 - Di sản văn hóa
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 357

1.

Tổng số bảo tàng:                                                                                         

146

 

- Bảo tàng quốc gia:

04

 

-  Bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành và tương đương:

36

 

-  Bảo tàng chuyên ngành thuộc đơn vị trực thuộc Bộ, ngành và tương đương:

 

 

- Bảo tàng cấp tỉnh:

83

 

- Bảo tàng ngoài công lập:

23

2.

Tổng số hiện vật có trong bảo tàng: (đ/v: Triệu)                                          

3

3.

Tổng số di tích được công nhận trong năm 2014:

56

 

- Di tích lịch sử:

27

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

17

 

- Di tích khảo cổ:

05

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

07

4.

Tổng số di tích đã được công nhận tính đến 31/12/2014:

3.258

 

- Di tích lịch sử:

1.508

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

1.523

 

- Di tích khảo cổ:

89

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

138

5.

Tổng số di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong năm:

 

6.

Tổng số di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (tính đến thời điểm báo cáo):

48