Thống kê 2014 - Bản quyền tác giả
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 309

1.

Tổng số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan đã cấp trong năm 2014:

 

 

Trong đó: - Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

4.505

 

                - Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

10

2.

Tổng số tác phẩm đã đ­ược đăng ký năm 2014:

 

3.

Tổng số giấy chứng nhận đã cấp từ năm 1986 đến nay:

45.585

4.

Tổng số tác phẩm đăng ký đã cấp từ năm 1986 đến nay: