Thống kê 2014 - Đào tạo
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 311

1.

Số lượng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2014:                                            

30

 

- Viện nghiên cứu:

3

 

- Đại học/Học viện:

12

 

- Cao đẳng/Cao đẳng nghề:

12

 

- Trung cấp:

2

 

- Khác:

1

2.

Số lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2014:

4.047

 

- Cán bộ quản lý (người):

776

 

- Giảng viên (người):

1.969

 

- Giáo viên (người):

181

 

- Khác (người):

1.121

3.

Số lượng học viên, sinh viên, học sinh tuyển sinh và tốt nghiệp các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2014 (người):

 

3.1

Tuyển sinh

16.888

 

- Tiến sĩ:

110

 

- Thạc sĩ:

721

 

- Đại học:

5.400

 

- Cao đẳng

2.223

 

        - Cao đẳng nghề:

3.230

 

- Trung cấp:

1.632

 

- Trung cấp nghề:

195

 

        - Sơ cấp:

147

 

- Sơ cấp nghề:

2.787

3.2

Tốt nghiệp

11.939

 

- Tiến sĩ:

65

 

- Thạc sĩ:

1.151

 

- Đại học:

4.295

 

- Cao đẳng

2.247

 

        - Cao đẳng nghề:

1.277

 

- Trung cấp:

1.155

 

- Trung cấp nghề:

148

 

        - Sơ cấp:

684

 

- Sơ cấp nghề:

739