Thống kê 2013 - Nghệ thuật biểu diễn
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 305

1.

Tổng số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cả nước:

 

 

- Các đoàn nghệ thuật Trung ương:

12

 

- Các đoàn nghệ thuật địa phương:

129

 

- Các đoàn nghệ thuật do các Bộ khác quản lý:

20

2.

Tổng số vở diễn sân khấu, chương trình ca múa nhạc và công diễn của các đoàn thuộc Ngành quản lý trong cả nước:

 

2.1

Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (chỉ tính riêng các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch):

 

 

- Ca, múa, nhạc:

 

 

      + Chương trình mới dàn dựng:

250

 

      + Tiết mục mới dàn dựng:

03

 

      + Chương trình, tiết mục sửa chữa, nâng cao:

124

 

- Sân khấu:

 

 

      + Vở diễn sân khấu mới dàn dựng:

11

 

     + Chương trình, trích đoạn sân khấu mới dàn dựng:

12

 

      + Vở diễn sân khấu sửa chữa và nâng cao:

10

 

      + Chương trinh, trích đoạn sân khấu sửa chữa và nâng cao:

13

2.2

Các đơn vị nghệ thuật địa phương (số liệu báo cáo chưa đầy đủ)

 

 

- Ca, múa, nhạc:

 

 

      + Chương trình mới dàn dựng:

17

 

      + Tiết mục mới dàn dựng:

45

 

      + Chương trình sửa chữa và nâng cao:

56

 

      + Tiết mục sửa chữa và nâng cao:

17

 

- Sân khấu:

 

 

      + Vở diễn sân khấu mới dàn dựng:

60

 

     + Chương trình, trích đoạn sân khấu mới dàn dựng:

60

 

      + Vở diễn sân khấu sửa chữa và nâng cao:

44

 

       + Chương trình, trích đoạn sân khấu sửa chữa và nâng cao:

50

3.

Tổng số doanh thu của các đơn vị nghệ thuật Trung ương do Bộ quản lý (Nghìn đồng):

93.480.273

4.

Tổng số Cuộc thi, Liên hoan biểu diễn nghệ thuật đã tổ chức trong năm:

07

5.

Tổng số buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật thuộc Ngành quản lý trong cả nước:

 

 

- Đơn vị nghệ thuật Trung ương (buổi):

3.396

 

- Đơn vị nghệ thuật địa phương (buổi):

8.457

7.

Bình quân xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp/người/năm

 

 

- Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (người/năm):

0,60

 

- Các đơn vị nghệ thuật địa phương (người/năm):

1,37