Thống kê 2013 - Kế hoạch, Tài chính
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 313

Đơn vị: Tỷ đồng

I

Vốn đầu tư phát triển:

500,85

1.

Vốn chuẩn bị đầu tư

3,25

2.

Vốn thực hiện dự án

497,6

II

Chi thường xuyên cho sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch (các đơn vị trực thuộc Bộ):

1.959,098

III

Các Chương trình          

 

A.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia

 

1.

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá:

580

1.1

Vốn đầu tư phát triển

276

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

4,6

 

- Đầu tư qua địa phương

271,4

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng

0

1.2

Ngân sách sự nghiệp

304

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

10,61

 

- Đầu tư qua địa phương

288,39

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng

5,0

2.

Các chính sách khác (trợ giá, cước)

26,94

3.

Chương trình phòng, chống ma túy

4,27

4.

Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình

0,27

5.

Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo

10,0

B.

Đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch

417,409

C.

Chương trình hành động quốc gia về du lịch

15,73

D.

Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia

0,00