Thống kê 2013 - Di sản văn hóa
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 316

1.

Tổng số bảo tàng:                                                                                    

138

 

- Bảo tàng quốc gia:

04

 

-  Bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành và tương đương:

10

 

-  Bảo tàng chuyên ngành thuộc đơn vị trực thuộc Bộ, ngành và tương đương:

26

 

- Bảo tàng cấp tỉnh:

81

 

- Bảo tàng ngoài công lập:

17

2.

Tổng số các hiện vật có trong bảo tàng:    (đ/v: Triệu)                                          

3

3.

Tổng số di tích được công nhận trong năm 2013:

63

 

- Di tích lịch sử:

32

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

18

 

- Di tích khảo cổ:

8

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

5

4.

Tổng số di tích đã được công nhận tính đến 31/12/2013:

3.202

 

- Di tích lịch sử:

1.481

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

1.506

 

- Di tích khảo cổ:

84

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

131

5

Tổng số di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong năm:

14

6

Tổng số di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (tính đến thời điểm báo cáo):

48