Thống kê 2013 - Bản quyền tác giả
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 311

1.

Tổng số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan đã cấp trong năm 2013:

4.965

 

Trong đó: - Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

 

 

                - Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

 

2.

Tổng số tác phẩm đã đ­ược đăng ký năm 2013:

 

3.

Tổng số giấy chứng nhận đã cấp từ năm 1986 đến nay:

40.771

4.

Tổng số tác phẩm đăng ký đã cấp từ năm 1986 đến nay: