Thống kê 2013 - Đào tạo
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 307

1.

Số lượng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2013:                                        

30

 

- Viện nghiên cứu:

3

 

- Đại học/Học viện:

12

 

- Cao đẳng/Cao đẳng nghề:

11

 

- Trung cấp:

3

 

- Khác:

1

2.

Số lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2013:

4.175

 

- Cán bộ quản lý (người):

837

 

- Giảng viên (người):

1.818

 

- Giáo viên (người):

231

 

- Khác (người):

1.289

3.

Số lượng học viên, sinh viên, học sinh tuyển sinh và tốt nghiệp các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2013 (người):

 

3.1

Tuyển sinh

21.201

 

- Tiến sĩ:

111

 

- Thạc sĩ:

895

 

- Đại học:

10.476

 

- Cao đẳng

2.751

 

        - Cao đẳng nghề:

2.988

 

- Trung cấp:

2.015

 

- Trung cấp nghề:

134

 

        - Sơ cấp:

0

 

- Sơ cấp nghề:

1.831

3.2

Tốt nghiệp

12.503

 

- Tiến sĩ:

12

 

- Thạc sĩ:

733

 

- Đại học:

5.190

 

- Cao đẳng

2.551

 

        - Cao đẳng nghề:

1.135

 

- Trung cấp:

1.298

 

- Trung cấp nghề:

101

 

        - Sơ cấp:

0

 

- Sơ cấp nghề:

1.483