Thống kê 2012 - Văn hóa dân tộc
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 371

STT

Nội dung

Năm 2012

1.           

Tổng số ấn phẩm cấp cho cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia (số lượng cấp phát/1 đơn vị):

 

- Sách:

18

- Văn hóa phẩm:

3

- Đĩa tiếng:

2

- Đĩa hình:

2

2.           

Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:

 

- Tổng số làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số được bảo tồn đến:

 

- Tổng số làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số được bảo tồn tính:

18

3.           

Bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:

 

- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn trong năm:

 

- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn tính đến năm:

38

4.           

Tổng số cán bộ văn hóa các xã đặc biệt khó khăn được tập huấn trong năm:

488

5.           

Hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên:

 

- Tổng số đồn biên phòng được hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên (đồn):

 

27

- Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên (triệu đồng):

 

6.000 triệu đồng