Thống kê 2012 - Tổ chức cán bộ
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 364

STT

Nội dung

Năm 2012

1.

Thành lập cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nư­ớc trực thuộc Bộ (đơn vị):     

Trong đó:   - Quản lý nhà n­ước (đơn vị):     

- Sự nghiệp (đơn vị):

 

 

22

62

2.

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (đơn vị), Điều lệ Doanh nghiệp

124

3.

Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đơn vị (ng­ười):

58

4.

Thi tuyển (hồ sơ):

0

5.

Gửi thi nâng ngạch (hồ sơ):

96

6.

Tiếp nhận cán bộ (cán bộ):

33

7.

Điều động (cán bộ):

13

8.

Thuyên chuyển (cán bộ):

11

9.

Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân (cán bộ):

15

10.

Số đoàn đi công tác n­ước ngoài (đoàn):

412

11.

Số ng­ười đi công tác n­ước ngoài  (ng­ười):

1.689

12.

Số ngư­ời nghỉ phép đi việc riêng, du lịch nước ngoài (ng­ười):

15

13.

Nâng lư­ơng (ng­ười):

304

14.

Xếp lại ngạch, bậc l­ương (ngư­ời):

85

15.

Bổ nhiệm vào ngạch chính (ng­ười):

04

16.

Quyết định h­ưu trí (ng­ười):

39