Thống kê 2010 - Văn hóa dân tộc
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 315

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.  

Tổng số ấn phẩm cấp cho cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia (số lượng cấp phát/1 đơn vị):

 

 

- Sách:

11 đầu sách

(181.795 bản)

 

- Văn hóa phẩm:

4 loại

(762.652 bản)

 

- Đĩa tiếng:

03

28.500 chiếc

 

- Đĩa hình:

05

73.880 chiếc

2.  

Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:

 

 

- Tổng số làng, bản, buôn truyền thống được bảo tồn trong năm:

10

 

- Tổng số làng, bản, buôn truyền thống được bảo tồn tính đến năm 2010(02 giai đoạn)

20

3.  

Hỗ trợ bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:

 

 

- Tổng số lễ hội được bảo tồn

0

 

- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn tính đến năm 2010 (02 giai đoạn):

38

4.  

Tổng số cán bộ văn hóa các xã đặc biệt khó khăn được tập huấn

237 học viên

5.  

Hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên tính đến năm 2010

 

 

- Tổng số đồn biên phòng được hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên tính đến năm 2010 (đồn):

425

 

- Kinh phí hỗ trợ trong các năm (triệu đồng):

 

 

- Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên (triệu đồng):

13.810