Thống kê 2010 - Văn hóa cơ sở
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 306

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở:

 

 

- Số Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố:

58

 

- Số Trung tâm Thông tin-Triển lãm tỉnh, thành phố:

7

 

- Số đơn vị có tên gọi khác (Nhà Văn hoá) cấp tỉnh:

6

 

- Số Phòng Văn hoá-Thông tin cấp huyện và tương đương:

673

 

- Số Trung tâm Văn hoá-Thông tin (Thể thao) cấp huyện (Nhà Văn hoá) và tương đương:

410

 

- Số Phòng Văn hoá cấp huyện và tương đương:

176

 

- Số Nhà Văn hoá cấp xã và tương đương:

4.109

 

- Số Nhà Văn hoá (Cung Văn hoá) của các Bộ, ngành, đoàn thể khác:

207

 

- Số điểm vui chơi của trẻ em:

4.814

2.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng:

 

 

- Số cuộc liên hoan VHVNQC do Ngành văn hoá, thể thao và du lịch tổ chức:

834

 

- Số cuộc liên hoan VHVNQC do Ngành văn hoá, thể thao và du lịch phối hợp tổ chức:

744

 

- Tổng số người xem liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng:

7.279.187

3.

Tổng số đội văn nghệ quần chúng (tỉnh, huyện, xã):

21.989

 

- Tổng số buổi hoạt động:

616.320

 

 - Tổng số lượt người xem văn nghệ quần chúng:

2.143.519

4.

Hoạt động thông tin lưu động:

 

 

- Số đội TTLĐ cấp tỉnh:

64

 

- Số đội TTLĐ cấp huyện:

590

 

- Tổng số buổi hoạt động thông tin lưu động:

66.628

 

- Tổng số lượt người xem thông tin lưu động:

21.213.000

5.

Hoạt động triển lãm:

 

 

- Số cuộc thông tin triển lãm cấp tỉnh tại các Trung tâm Thông tin-Triển lãm

532

 

- Tổng số lượt người xem thông tin triển lãm  tại các Trung tâm Thông tin-Triển lãm:

121.035

6.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cấp tỉnh:

63

7.

Số làng (bản, buôn, ấp...) văn hoá/Tổng số làng (bản, buôn, ấp...) cả nước:

58.284/86.761

8.

Số gia đình văn hoá/Tổng số gia đình cả nước:

16.026.599/22.628.167

9.

Số công sở, cơ quan đạt chuẩn văn hoá/Tổng số công sở, cơ quan cả nước:

37.971/65.530