Thống kê 2010 - Thư viện
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 383

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số thư viện công cộng/phòng đọc sách, tủ sách:

12.580

 

Trong đó:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

01

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

63

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

626

 

- Thư viện xã, phường, thị trấn:

2.016

 

- Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

9.828

 

- Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng:

46

2.

Tổng số sách hiện có trong thư viện công cộng (bản):

25.165.370

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

1.500.000

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

9.136.764

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

6.429.646

 

- Thư viện xã, phường, thị trấn:

2.964.160

 

- Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

5.134.800

3.

Tổng số sách, báo, bổ sung trong năm  cho các thư viện công cộng:

1.123.101

 

- Tổng số sách bổ sung (bản):

1.113.336

 

- Tổng số báo, tạp chí bổ sung (tên):

9.765

4.

Tổng số thẻ bạn đọc cấp của các thư viện công cộng năm:

373.259

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

17.246

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

219.051

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

136.962

5.

Tổng số bạn đọc đến thư viện cộng cộng năm (lượt):

21.567.542

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

458.258

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

9.343.152

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

11.766.132

6.

Tổng số sách, báo luân chuyển tại các thư viện công cộng trong năm (lượt):

61.935.152

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

2.065.657

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

33.943.705

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

25.925.790

7.

Bình quân số bản sách/người/năm trong thư viện cộng cộng (bản):

0,34

8.

Bình quân lượt sách, báo phục vụ bạn đọc/người/năm trong thư viện công cộng (lượt):

0,77