Thống kê 2010 - Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 362

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số các nhà triển lãm:

352

 

- Trung ương:

5

 

        - Địa phương:

347

2.

Tổng số các cuộc triển lãm:

1.060

2.1

Trung ương:

126

 

- Mỹ thuật:

55

 

+ Hội hoạ:

52

 

+ Điêu khắc:

3

 

- Nhiếp ảnh:

60

 

- Triển lãm của Việt Nam ở nước ngoài:

3

 

- Triển lãm của nước ngoài tại Việt Nam:

2

 

- Triển lãm tranh, ảnh thiếu nhi:

1

 

- Các triển lãm khác

5

2.2

Địa phương:

934

 

- Mỹ thuật:

320

 

+ Hội hoạ:

309

 

+ Điêu khắc:

11

 

- Nhiếp ảnh:

219

 

- Triển lãm của Việt Nam ở nước ngoài:

14

 

- Triển lãm của nước ngoài tại Việt Nam:

14

 

- Triển lãm tranh, ảnh thiếu nhi:

114

 

- Các triển lãm khác

253