Thống kê 2010 - Kế hoạch, Tài chính
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 313


                                                                                                 Đơn vị: Tỷ đồng

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Đầu tư phát triển

587,5

2.

Chi thường xuyên (ngân sách sự nghiệp)

1.222,23

3.

Các chương trình

1.467,65

A

Các Chương trình mục tiêu quốc gia

626,65

1

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá:

626

1.1

Vốn đầu tư phát triển:

386

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

51,5

 

- Đầu tư qua địa phương:

328,5

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng

6

1.2

Vốn ngân sách sự nghiệp:

240

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

83,05

 

- Đầu tư qua địa phương:

152,95

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng:

4

2.

Chương trình Phòng, chống ma tuý

0,45

3.

Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình

0,2

B

Đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch

770

C

Chương trình hành động quốc gia về du lịch

31

D

Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia

40