Thống kê 2010 - Điện ảnh
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 323

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số hãng phim:                                                                                         

 

 

- Các hãng phim của nhà nước:

29

 

- Các công ty có chức năng sản xuất phim:

59

2.

Tổng số phim sản xuất trong năm :

 

 

- Phim truyện nhựa:

17

 

- Phim tài liệu nhựa:

5

 

- Phim hoạt hình:

6

 

- Phim truyện video:

19

 

- Phim tài liệu video:

29

 

- Tạp chí Điện ảnh Việt Nam phát hành trong năm (số):

24

(4000bản/số)

3.

Tổng số phim truyện được phát hành trong năm:

207

 

- Phim truyện nhựa Việt Nam và nước ngoài:

119

 

- Phim truyện video của Việt Nam và nước ngoài:

188

4.

Bình quân xem phim nhựa/người/năm: 

0,7

5.

Bình quân xem video/người/năm:                

1,05