Thống kê 2010 - Hợp tác quốc tế
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 312

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số các đoàn Việt Nam ra nước ngoài trong năm 200

473

 

- Tổng số lượt người:

1.861

2.

Tổng số các đoàn nước ngoài vào Việt Nam trong năm:

200

 

- Tổng số lượt người:

1.143

3.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết trong năm:

16

4.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết:

 - Đang còn hiệu lực:

166

101