Thống kê 2010 - Di sản văn hóa
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 314

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số bảo tàng:                                                                                         

127

 

- Bảo tàng trong ngành:

86

 

- Bảo tàng ngoài ngành:

41

 

Trong đó:

- Bảo tàng thuộc nhà nước quản lý:

 

118

 

- Bảo tàng tư nhân:

09

2.

Tổng số hiện vật có trong các bảo tàng:                                              

 

3.

Tổng số di tích được công nhận trong năm....

12

 

- Di tích lịch sử:

08

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

04

 

- Di tích khảo cổ:

 

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

 

4.

Tổng số di tích đã được công nhận tính đến 31/12/200:

3.054

 

- Di tích lịch sử:

1.423

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

1.434

 

- Di tích khảo cổ:

77

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

120