Thống kê 2010 - Bản quyền tác giả
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 310

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan đã cấp trong năm:

3.629

2.

Tổng số tác phẩm đã đ­ược đăng ký năm:

3.629

3.

Tổng số giấy chứng nhận đã cấp từ năm 1986 đến năm 2010:

31.076

4.

Tổng số tác phẩm đăng ký đã cấp từ năm 1986 đến năm 2010:

37.630