Thống kê 2010 - Đào tạo
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 307

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số trường và cơ sở đào tạo do Bộ quản lý:                                            

28

 

- Đại học:

12

 

- Cao đẳng:

9

 

- Trung cấp:

5

 

- Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý VHTTDL:

1

 

- Viện Văn hóa-Thông tin (cơ sở đào tạo sau Đại học):

1

2.

Số học sinh, sinh viên năm học:

 

 

- Đại học và cao đẳng chính quy:

5272

 

- Đại học và cao đẳng không chính quy:

1342

 

- Trung học chuyên nghiệp chính quy:

4588

 

- Trung học chuyên nghiệp không chính quy:

63

 

- Học sinh học nghề chính quy:

1743

3.

Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm:

 

 

- Đại học và cao đẳng chính quy:

4910

 

- Đại học và cao đẳng không chính quy:

824

 

- Trung học chuyên nghiệp chính quy:

80

 

- Trung học chuyên nghiệp không chính quy:

283

 

- Đào tạo nghề:

1564

4.

Số học viên tốt nghiệp sau đại học năm:

 

 

- Tiến sỹ:

11

 

- Thạc sỹ:

195

5.

Tổng số Giáo sư, Phó Giáo sư được phong học hàm năm:

6

 

- Giáo sư:

1

 

- Phó Giáo sư:

5

6.

Số Giáo sư, Phó Giáo sư được phong học hàm tính đến năm

48

 

- Giáo sư :

29

 

- Phó Giáo sư:

121