Thống kê 2009 - Nghệ thuật biểu diễn
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 344

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cả nước:

 

 

- Các đoàn nghệ thuật Trung ương:

12

 

- Các đoàn nghệ thuật địa phương:

106

 

- Các đoàn nghệ thuật do các Bộ khác quản lý:

15

2.

Tổng số vở diễn sân khấu, chương trình ca múa nhạc và công diễn của các đoàn thuộc Ngành quản lý trong cả nước:

 

2.1

Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (chỉ tính riêng các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch):

 

 

- Ca, múa, nhạc:

 

 

+ Chương trình mới:

230

 

+ Chương trình sửa chữa và nâng cao

62

 

+ Tiết mục mới

05

 

- Sân khấu:

 

 

+ Vở mới và chương trình sân khấu mới:

17

 

+ Vở, trích đoạn và tiết mục sửa chữa và nâng cao:

18

2.2

Các đơn vị nghệ thuật địa phương (số liệu báo cáo chưa đầy đủ thiếu 17 Sở VHTTDL):

 

 

- Ca, múa, nhạc:

 

 

+ Chương trình mới:

53

 

+ Tiết mục mới

55

 

+ Chương trình sửa chữa và nâng cao

54

 

- Sân khấu:

 

 

+ Vở mới, tác phẩm mới:

20

 

+ Vở sửa chữa và nâng cao:

67

3.

Tổng số hội diễn, liên hoan nghệ thuật trong năm:     

05

4.

Tổng số các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật trong năm:

02

5.

Tổng số doanh thu của các đơn vị nghệ thuật Trung ương do Bộ quản lý (đồng):

28.830.718.238

6.

Tổng số buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật thuộc Ngành quản lý trong cả nước:

 

 

- Đơn vị nghệ thuật Trung ương (buổi):

3.480

 

- Đơn vị nghệ thuật địa phương (buổi):

7.041

7.

Bình quân xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp/người/năm

 

 

- Các đơn vị nghệ thuật Trung ương:

0,83

 

- Các đơn vị nghệ thuật địa phương:

1,44