Thống kê 2009 - Di sản văn hóa
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 348

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số bảo tàng:                                                                                         

126

 

- Bảo tàng trong ngành:

86

 

- Bảo tàng ngoài ngành:

40

 

Trong đó:

- Bảo tàng thuộc nhà nước quản lý:

 

118

 

- Bảo tàng tư nhân:

08

2.

Tổng số hiện vật có trong các bảo tàng:                                              

2.810.211

3.

Tổng số di tích được công nhận trong năm....

70

 

- Di tích lịch sử:

28

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

28

 

- Di tích khảo cổ:

05

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

09

4.

Tổng số di tích đã được công nhận tính đến 31/12/200:

3.042

 

- Di tích lịch sử:

1.415

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

1.430

 

- Di tích khảo cổ:

77

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

120