Thống kê 2009 - Bản quyền tác giả
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 380

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan đã cấp trong năm:

4.736

2.

Tổng số tác phẩm đã đ­ược đăng ký năm:

4.736

3.

Tổng số giấy chứng nhận đã cấp từ năm 1986 đến nay:

31.076

4.

Tổng số tác phẩm đăng ký đã cấp từ năm 1986 đến nay:

37.630