Thống kê 2009 - Đào tạo
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 344

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số trường và cơ sở đào tạo do Bộ quản lý:                                            

28

 

- Đại học:

11

 

- Cao đẳng:

10

 

- Trung cấp:

5

 

- Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý VHTTDL:

1

 

- Viện Văn hóa-Thông tin (cơ sở đào tạo sau Đại học):

1

2.

Số học sinh, sinh viên năm học:

 

 

- Đại học và cao đẳng chính quy:

3955

 

- Đại học và cao đẳng không chính quy:

1183

 

- Trung học chuyên nghiệp chính quy:

778

 

- Trung học chuyên nghiệp không chính quy:

44

 

- Học sinh học nghề chính quy:

 

3.

Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm:

 

 

- Đại học và cao đẳng chính quy:

2665

 

- Đại học và cao đẳng không chính quy:

693

 

- Trung học chuyên nghiệp chính quy:

107

 

- Trung học chuyên nghiệp không chính quy:

 

 

- Đào tạo nghề:

 

4.

Số học viên tốt nghiệp sau đại học năm:

 

 

- Tiến sỹ:

9

 

- Thạc sỹ:

176

5.

Tổng số Giáo sư, Phó Giáo sư được phong học hàm năm:

15

 

- Giáo sư:

1

 

- Phó Giáo sư:

14

6.

Số Giáo sư, Phó Giáo sư được phong học hàm tính đến năm

42

 

- Giáo sư :

23

 

- Phó Giáo sư:

116