Gia đình
23/06/2017 | 17:15 PM  | Lượt xem: 1208

Gia đình

1.

Tổng số hộ gia đình:

11.535.413

2.

Loại hình gia đình:

 

 

Số hộ gia đình 2 thế hệ đầy đủ ( có vợ, chồng, con):

6.317.732

 

Số hộ gia đình 2 thế hệ ( chỉ có mẹ và con):

737.409

 

Số hộ gia đình 2 thế hệ ( chỉ có bổ và con):

551.396

 

Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên:

2.393.208

 

Số hộ gia đình 1 thế hệ đầy đủ ( có cả vợ chồng):

811.708

 

Số hộ gia đình 1 thế hẹ đơn thân (không có vợ hoặc không có chồng):

385.406

 

Số hộ gia đình khác:

338.554

3.

Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên):

3.342.102

4.

Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi):

5.553.507

5.

Số hộ gia đình có người vi phạm luật

-

6.

Số hộ gia đình có người tảo hôn:

8.723

7.

Số hộ gia đình có bạo lực gia đình:

11.020

8.

Số hộ gia đình thuộc đối tượng nghèo:

-

9.

Số hộ gia đình không có nhà ở:

-

10.

Số hộ gia đình ở tạm nhà:

-

11.

Số hộ gia đình xử dụng nguồn nước hợp vệ sinh:

-

12.

Số hộ gia đình có tivi:

-

13.

Số hộ gia đình đã được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”:

-