Vụ Tổ chức cán bộ
09/05/2017 | 14:59 PM

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ quy định tại Quyết định số 503/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 03 năm 2014.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9439718                        
Fax: (024)-3.9439718  
                      

Vụ trưởng: Lê Thị Phượng
Điện thoại: (024)-3.9438231
Email: lephuong.vhttdl@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Thanh Thảo
Điện thoại: (024)-3.9438231
Email: tranthanhthao65@yahoo.com

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại: (024)-3.9438231
Email: anhtuanbvhttdl@gmail.com