Vụ Thi đua, Khen thưởng
09/05/2017 | 14:58 PM

Vụ Thi đua, Khen thưởng là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thi đua, Khen thưởng quy định tại Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2017.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.943.8231                  Máy lẻ: 140, 275, 145, 273, 143
Fax:  (024)-3.9439009

Vụ trưởng: Phùng Huy Cẩn
Điện thoại: (024)-3.9447062                     
Email: phunghuycan_vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Lê Ngọc Trung
Điện thoại: (024)-3.943.8231                     
Email: lengoctrung_vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Nghiêm Thị Thanh Nguyệt
Điện thoại: (024)-3.943.8231                     
Email: nghiemthithanhnguyet_vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Trịnh Ngọc Chung
Điện thoại: (024)-3.943.8231                     
Email: trinhngocchung_vhttdl@chinhphu.vn

 

Cơ sở dữ liệu ngành