Vụ Pháp chế
09/05/2017 | 14:56 PM

Vụ Pháp chế là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật về các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và công tác bồi thường của Nhà nước về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế quy định tại Quyết định số 3595/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013.

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9438231               Máy lẻ 164; 169
Fax: (024).39439009

Vụ trưởng: Hoàng Minh Thái
Điện thoại: (024)-3.9438231               
Email: hoangminhthai.vhttdl@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Lê Thanh Liêm
Điện thoại: (024)-3.9438231            
Email: liemphapche@yahoo.com

Phó Vụ trưởng: Ngô Thị Ngọc Oanh
Điện thoại: (024)-3.9438231           
Email: ngongocoanh@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Lê Thị Hà
Điện thoại: (024)-3.9438231            
Email: hajune@gmail.com