Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
09/05/2017 | 15:01 PM

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định tại Quyết định số 3398/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2015.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9438231         
Fax: (024)-3.9448755
Email: vukhcnmt-vhttdl@chinhphu.vn

Website: khcnmt-bvhttdl.vn

Vụ trưởng: Từ Mạnh Lương
Điện thoại: (024)-3.9449712                         
Email: tumanhluong-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Đinh Nguyễn Phương Thảo
Điện thoại: (024)-3.9433394                    
Email: dinhnguyenphuongthao-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Võ Quốc Đoàn
Điện thoại: (024)-3.9438234                   
Email: voquocdoan-vhttdl@chinhphu.vn