Vụ Đào tạo
09/05/2017 | 14:57 PM

Vụ Đào tạo là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Đào tạo quy định tại Quyết định số 3877/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9438231       Máy lẻ: 274
Fax: (024)-3.9439009
Email: vudaotao-bvhttdl@gmail.com

Website: daotao-vhttdl.vn

Vụ trưởng: Lê Thị Thu Hiền
Điện thoại: (024)-
39435593      
Email: lethithuhien-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Bùi Quang Hải
Điện thoại: (024)-
39435506               
Email: buiquanghai-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Lê Anh Tuấn
Điện thoại: (024)-39454633               
Email: leanhtuan-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: (024)-39439510               
Email: 

 

Cơ sở dữ liệu ngành