Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch
07/04/2017 | 10:40 AM

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng: lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, ngoại ngữ và kinh nghiệm hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch phục vụ yêu cầu kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành theo quy hoạch, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch quy định tại Quyết định số 4016/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Địa chỉ: Khu Văn hoá Nghệ thuật Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.7630694
Fax:  (024)-3.7640394                     
Email: bdcbql@gmail.com

Quyền Hiệu trưởng:  Nguyễn Quang Hùng
Điện thoại : (024)-3.7640104
Email: quanghungdl_bd@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Tuyết Nga
Điện thoại : (024)-3.7921489
Email: tuyetngaht@gmail.com

Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thanh Thủy
Điện thoại : (024)-3.7640105
Email : 

Phó Hiệu trưởng:  Phạm Quế Anh
Điện thoại : (024)-3.7626453
Email : 

Cơ sở dữ liệu ngành