Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
07/04/2017 | 10:38 AM

Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, thông tin lý luận về văn hoá, nghệ thuật; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.

Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (sau đây gọi tắt là Tạp chí) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật quy định tại Quyết định số 3345/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Địa chỉ: số 32, Phố Hào Nam, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  (024)-3.8515530
Fax:   (04)-3.8518301
Email:  vhntvn@vnn.vn

Tổng Biên tập:  Phạm Vũ Dũng
Điện thoại:  (024)-3.8518301

Cơ sở dữ liệu ngành