Cục Văn hoá cơ sở
09/05/2017 | 14:39 PM

Cục Văn hóa cơ sở là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa cơ sở bao gồm: thiết chế văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa, nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền cổ động và quảng cáo; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở theo quy định của pháp luật; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở, phát triển sự nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục Văn hóa cơ sở có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Văn hoá cơ sở quy định tại Quyết định số 3765/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8251677  
Fax: (024)-3.9285730
Email: cucvhcs-vhttdl@chinhphu.vn/ cucvhcs@gmail.com

Website: www.vhttcs.org.vn                 

Cục trưởng: Ninh Thị Thu Hương
Điện thoại:  (024)-3.9448386 
Email: huongthu2512@gmail.com 

Phó Cục trưởng: Nguyễn Công Trung
Điện thoại: (024)-3.9433790
Email: chucong1960@gmail.com

Phó Cục trưởng: Vi Thanh Hoài
Điện thoại: (024)-3.8268476
Email: hoai711@yahoo.com

   

  

 

Cơ sở dữ liệu ngành