Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
25/04/2017 | 14:09 PM

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn phát triển sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm quy định tại Quyết định số 4558/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2017.

Địa chỉ: Số 38 Cao Bá Quát, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.734.7524
Fax: (024)-3.734.7459
Email: mythuatnhiepanh@gmail.com

Website: http://ape.gov.vn/

Cục trưởng:  Vi Kiến Thành
Điện thoại: (024)-3.843.9597
Email: vikienthanh@chinhphu.vn

Phó Cục trưởng:  Mã Thế Anh
Điện thoại: (024)-3.8452740
Email: matheanh@gmail.com

Phó Cục trưởng:  Trần Thị Thu Đông
Điện thoại: (024)-3.244425

 

Cơ sở dữ liệu ngành